Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012

11 - Αγιογραφικά χωρία στα οποία θεμελιώνεται η τιμή προς τα άγια λείψανα


Μερικά από τα αγιογραφικά χωρία στα οποία θεμελιώνεται η τιμή προς τα άγια λείψανα. Η ερμηνευτική απόδοση ανήκει στον Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα και έχει ληφθεί από την ιστοσελίδα http://www.bibles.gr.

Μαρία Μαγδαληνή Τίμιο Ξύλο Κήρυκος
Λειψανοθήκη της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους
που περιέχει τεμάχιο Τιμίου Ξύλου,
το άφθαρτο χέρι της Αγίας Μυροφόρου και Ισαποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής
και το ποδαράκι του τρίχρονου Αγίου Μάρτυρος Κηρύκου.
 
Αγία Αικατερίνη άφθαρτο χέρι
Λειψανοθήκη της Ιεράς Μονής Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αγίας Αικατερίνης,
 με τ
ο άφθαρτο χέρι της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης.


Εξ. 13, 19 κα λαβε Μωυσς τ στ ωσφ μεθ᾿ αυτο· ρκ γρ ρκισε τος υος σραλ λέγων· πισκοπ πισκέψεται μς Κύριος κα συνανοίσετέ μου τ στ ντεθεν μεθ᾿ μν.

Ο δε Μωϋσής επήρε μαζή του και τα οστά του Ιωσήφ, διότι ο Ιωσήφ είχεν ορκίσει τους Ισραηλίτας λέγων· "θα σας επισκεφθή ασφαλώς και βεβαίως ο παντοδύναμος Κυριος, δια να σας επαναφέρη εις την Χαναάν. Να πάρετε τότε μαζή σας από εδώ τα οστά μου".

Δ Βασ. (Μασ. Βασιλέων Β´) 13, 20-21 κα πέθανεν λισαιέ, κα θαψαν ατόν. κα μονόζωνοι Μωβ λθον ν τ γ λθόντος το νιαυτο· κα γένετο ατν θαπτόντων τν νδρα, κα δο εδον τν μονόζωνον κα ἔῤῥιψαν τν νδρα ν τ τάφ λισαιέ, κα πορεύθη κα ψατο τν στέων λισαι κα ζησε κα νέστη π τος πόδας ατο.

Ο Ελισαίος απέθανε και τον έθαψαν. Κατά δε το επόμενον έτος εισέβαλαν εις την χώραν των Ισραηλιτών επιδρομείς Μωαβίται. Ενώ δε οι Ισραηλίται έθαπτον ένα νεκρόν, εφάνησαν από μακράν ερχόμενοι οι επιδρομείς Μωαβίται. Κατελήφθησαν από τρόμον οι Ισραηλίται και έρριψαν τον νεκρόν άνδρα στον ανοικτόν τάφον του Ελισαίου και ετράπησαν εις φυγήν. Ο νεκρός μόλις ήγγισε τα οστά του Ελισαίου, ανέζησε και ανωρθώθη στους πόδας του.

Ματθ. 9, 20-22 Κα δο γυνή, αμοῤῥοοσα δώδεκα τη, προσελθοσα πισθεν ψατο το κρασπέδου το ματίου ατο. λεγε γρ ν αυτ, ἐὰν μόνον ψωμαι το ματίου ατο, σωθήσομαι. δ ησος πιστραφες κα δν ατν επε·  θάρσει, θύγατερ·  πίστις σου σέσωκέ σε. κα σώθη γυν π τς ρας κείνης.

Και ιδού, καθώς επροχωρούσαν, μία γυναίκα, που έπασχε από αιμορραγίαν δώδεκα έτη, επλησίασε από πίσω και ήγγισε με πίστιν την άκρη από το ένδυμα αυτού. Διότι, έλεγε από μέσα της, και μόνον εάν εγγίσω το ένδυμα αυτού θα σωθώ από την ασθένειάν μου. Ο δε Ιησούς εγύρισε, την είδε και της είπε· "θάρρος, κόρη μου· η πίστις, με την οποίαν ήγγισες το ένδυμά μου, σε έχει σώσει". Και πράγματι από την ώραν εκείνην εθεραπεύθη η γυναίκα και έγινε τελείως υγιής.

Πραξ. 19, 11-12 Δυνάμεις τε ο τς τυχούσας ποίει Θες δι τν χειρν Παύλου, στε κα π τος σθενοντας πιφέρεσθαι π το χρωτς ατο σουδάρια σιμικίνθια κα παλλάσσεσθαι π᾿ ατν τς νόσους, τά τε πνεύματα τ πονηρ ξέρχεσθαι π᾿ ατν.

Και ο Θεός, δια μέσου των χειρών του Παύλου, έκανε θαύματα όχι μικρά και τυχαία, ώστε έπαιρναν οι άνθρωποι πετσέτες, με τις οποίες είχε καλύψει το πρόσωπόν του ο Παύλος ή μανδήλια που εσφόγγιζε τον ιδρώτα, τα έφερναν επάνω στους αρρώστους και έφευγαν από αυτούς αι ασθένειαι, όπως επίσης έβγαιναν από αυτούς και τα πονηρά πνεύματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...