Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014

284 - Το δάκτυλο του Αποστόλου Θωμά, με το οποίο ψηλάφησε τον τόπο των ήλων του αναστημένου Ιησού


 Το δάκτυλο του Αποστόλου Θωμά, με το οποίο ψηλάφησε τον τόπο των ήλων του αναστημένου Ιησού. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το δάκτυλο του Αποστόλου Θωμά,
με το οποίο ψηλάφησε τον τόπο των ήλων του αναστημένου Ιησού.

Στη Βασιλική Santa Croce in Gerusalemme στη Ρώμη, μία από τις επτά αρχαίες και μεγάλες εκκλησίες της Ρώμης, στην αίθουσα Cappella delle Reliquie, αποθησαυρίζεται (με αμφισβητούμενη όμως την αυθεντικότητα του) και το δάκτυλο του Αποστόλου Θωμά, με το οποίο, ψηλαφώντας τις πληγές του αναστημένου Ιησού, πίστεψε : ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν. ἔρχεται ὁ ᾿Ιησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· εἰρήνη ὑμῖν. εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός [εκ του κατά Ιωάννην ευαγγελίου (20, 25-27)].ο δάκτυλο του Αποστόλου Θωμά, με το οποίο ψηλάφησε τον τόπο των ήλων του αναστημένου Ιησού. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η απιστία του Αποστόλου Θωμά. Έργο του Καραβάτζιο (1601-1602).


 Το δάκτυλο του Αποστόλου Θωμά, με το οποίο ψηλάφησε τον τόπο των ήλων του αναστημένου Ιησού. http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το δάκτυλο του Αποστόλου Θωμά, με το οποίο ψηλάφησε τον τόπο των ήλων του αναστημένου Ιησού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...