Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

344 - Μία μεγάλη ιδιωτική συλλογή αγίων λειψάνων στην Ελλάδα

Μία μεγάλη ιδιωτική συλλογή αγίων λειψάνων στην Ελλάδα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Μεγάλη ξυλόγλυπτη λειψανοθήκη με άγια λείψανα του Κέντρου Αγιολογικών Μελετών "Όσιος Συμεών ο Μεταφραστής".

Η λειψανοθήκη έχει αναδημοσιεύσει αρκετά άρθρα του Καθηγητή κ. Αντωνίου Μάρκου, Διευθυντή του Κέντρου Αγιολογικών Μελετών "Όσιος Συμεών ο Μεταφραστής", από το εξαιρετικό του ιστολόγιο "Το Συναξάριο της Εκκλησίας". Όπως πληροφορηθήκαμε σε μεταγενέστερο χρόνο, το Κέντρο Αγιολογικών Μελετών "Όσιος Συμεών ο Μεταφραστής" κατέχει μία πλούσια και μεγάλη ιδιωτική συλλογή αγίων λειψάνων. 
  
Πρόσφατα ζητήσαμε από τον κ. Καθηγητή μία "ψηφιακή" συνέντευξη σχετικά με τη συλλογή των αγίων λειψάνων που κατέχει το Κέντρο Αγιολογικών Μελετών. Η συνέντευξη, η οποία πρόθυμα μάς δόθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 2014, δημοσιεύεται παρακάτω μαζί με φωτογραφίες καθώς και τον κατάλογο των αγίων λειψάνων που κατέχει το Κέντρο Αγιολογικών Μελετών.

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:Συνέντευξη μέ τόν Καθηγητή κ. Ἀντώνιο Μάρκου, Ἱδρυτή καί Διευθυντή τοῦ Κέντρου Ἁγιολογικῶν Μελετῶν «Ὅσιος Συμεών ὁ Μεταφραστής».
 
Ἐρώτηση: κ. Καθηγητά, πότε ξεκίνησε ἡ συλλογή ἁγίων Λειψάνων καί μέ ποιούς τρόπους ἀποκτήθηκε;
 
Ἀπάντηση: Ἡ συλλογή ἁγίων Λειψάνων ξεκίνησε τό ἔτος 1978, ὅταν μοῦ προσφέρθηκε «εὐλογίας χάριν», ἀπό Ὀρθόδοξο Ἱερομόναχο Γαλλικῆς καταγωγῆς, ὁ ὁποῖος ἀσκοῦνταν σέ Ἡσυχαστήριο τῶν Πυρηναίων, ἀπότμημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος. 
 
Οἱ κύριοι τρόποι ἀποκτήσεως τῶν Λειψάνων τῆς Συλλογῆς εἶναι πρωτευόντως ἡ δωρεά καί δευτερευόντως ἡ ἀνταλλαγή. 
 
Σέ ὅτι ἀφορᾶ τό πρῶτο, καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἀκαδημαϊκῆς μου καριέρας, πρόσφερα κάποιες πτωχές ὑπηρεσίες τοῦ ἀντικειμένου μου σέ νομικά ἐκκλησιαστικά πρόσωπα (Ναούς, Μονές, Μητροπόλεις) καί ἀσφαλῶς καί φυσικά πρόσωπα (Μητροπολίτες, Κληρικούς, Μοναχούς/χές καί λαϊκούς), χωρίς νά ζητήσω ἤ νά δεχθῶ (ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων), κάποια οἰκονομικῆς φύσεως ἀμοιβή. Αὐτό εἶχε σάν συνέπεια νά μοῦ προσφέρονται «εὐλογίας χάριν» κάποια ἅγια Λείψανα, τά ὁποῖα ἀσφαλῶς καί δεχόμουν σάν ἔκφραση τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ.
 
Ἐρώτηση: Ἀπό ἐκκλησιαστικῆς καί νομικῆς πλευρᾶς, ἐπιτρέπεται ἡ προσφορά καί ἀποδοχή δωρεᾶς, καθώς καί ἡ ἀνταλλαγή ἁγίων Λειψάνων; 
 
Ἀπάντηση: Πάνω σ’ αὐτό καί σέ συναφῆ θέματα (ἰδιοκτησία, ἀγορά/ πώληση), ἔχει ἀπαντήσει ὁ διακεκριμένος Καθηγητής τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου Κων. Μ. Ράλλης, σέ ἀνακοίνωσή του στήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν (βλ. Πρακτικά Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 13, 1938, σελ. 30 - 42). Σύμφωνα μέ αὐτή, τά ἅγια Λείψανα: 
 
Α. Ἐπιτρέπεται:
 
Νά ἀνήκουν σέ φυσικό πρόσωπο, κατά κυριότητα ἤ συγκυριότητα, ὅμως ὁ ἰδιοκτήτης τους πρέπει νά ἀποφεύγει κάθε τί πού ἀπάδει πρός τήν ἱερότητά τους, νά σέβεται τίς σχετικές μέ τά Λείψανα παραδόσεις καί διδασκαλίες τῆς Ἐκκλησίας, νά παρακωλύει τήν βεβήλωσή τους καί νά διευκολύνει τήν τιμητική τους προσκύνηση.
 
Ἐπιτρέπεται ἀκόμη νά γίνουν ἀντικείμενο ἀγοραπωλησίας, νά ἀνταλλάσονται μέ ἄλλα Ἅγια Λείψανα, νά γίνονται ἀντικείμενο δωρεᾶς, χρησιδανείου καί προίκας, νά κληροδοτηθοῦν καί νά μεταφερθοῦν σέ ἄλλη περιοχή, χάριν εὐλογίας, μέ τήν ἄδεια τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου.
 
Β. Ἀπαγορεύεται:
 
Νά περιοδεύονται "πρός ἀργυρολογίαν" (βλ. σχετικές Ἐγκυκλίους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1934 κ. ἑ.), νά ἐκτίθενται στήν ἀγορά, νά κατάσχωνται γιά τήν πληρωμή χρέους, ἰδιωτικοῦ ἤ δημοσίου καί νά ἀφαιροῦνται ἀπό τούς τόπους λατρείας, καθώς καί ὁποιαδήποτε βλάβη καί φθορά τους (τό ἄρθρο 374, ἐδάφιο 1 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα καί τό ἄρθρο 425 τοῦ Ποινικοῦ Νόμου, προβλέπουν αὐστηρές ποινές).
 
Χάριν ἐνημερώσεως ἀναφέρω, ὅτι τό ἀδιάφθορο Λείψανο τοῦ ἁγ. Σπυρίδωνος ἐπ. Τριμυθοῦντος, ἦταν μέχρι πρότινος ἰδιοκτησία γνωστῆς Κερκυραϊκῆς οἰκο-γενείας (στά ἀρχεῖα τῆς Βενετίας ὑπάρχουν πολλά σχετικά ἔγγραφα).


Σημείωση της λειψανοθήκης: βλέπε και 4 - Περί των αγίων λειψάνων και των επ' αυτών νομικών σχέσεων
 
Ἐρώτηση: Πόσα Λείψανα περιλαμβάνει ἡ Συλλογή;
 
Ἀπάντηση: Ἡ ἀρχική δωρεά/προσφορά, ἀποτέλεσε τήν ἀρχή μιᾶς πολύ μεγάλης σειρᾶς δωρεῶν/προσφορῶν/ἀνταλλαγῶν, ὥστε νά φθάσουν σήμερα τά Λείψανα τῆς Συλλογῆς τά 182. 
 
Ἐρώτηση: Ἐπιτρέψτε μου μία δύσκολη ἐρώτηση. Πῶς εἶστε σίγουρος γιά τήν γνησιότητα ἑνός Λειψάνου; 
 
Ἀπάντηση: Ἀνθρωπίνως βεβαιότητα γνησιότητος ἑνός ἁγίου Λειψάνου ἀποτελεῖ ἡ πηγή προελεύσεως. Συνήθως τά μοναστήρια μας εἶναι ἐγγυημένες πηγές. Σύμφωνα ὅμως μέ τήν προηγουμένως ἀναφερομένη ἀνακοίνωση τοῦ Καθηγητοῦ Κ. Μ. Ράλλη, «ἡ γνησιότητα τῶν ἁγίων Λειψάνων, ΔΕΝ ἀποδεικνύεται ὑποχρεωτικά ἀπό τίς βεβαιώσεις πού ἴσως ἔχουν οἱ κάτοχοί τους». Αὐτό παραπέμπει σε ἄλλου εἴδους «βεβαίωση γνησιότητος». Ἕνα ἅγιο Λείψανο «μαρτυρεῖ» ἀπό μόνο του τήν γνησιότητά του. Ἀναφέρομαι στήν εὐωδία πού ἀναδίδει, μόνιμα ἤ εὐκαιριακά, καί στά θαύματα πού τελοῦνται.
 
Ἐρώτηση: Ἐννοεῖτε, ὅτι κατέχετε Λείψανα πού εὐωδιάζουν; 
 
Ἀπάντηση: Ἀσφαλῶς. Σέ μόνιμη βάση εὐωδιάζει τό ἀπότμημα τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τοῦ ἁγ. Μύρωνος Κυζίκου καί τοῦ ἁγ. Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ. Μάλιστα τοῦ δευτέρου ἡ εὐωδία γίνεται ἀντιληπτή ἀπό ἀπόσταση μέτρων! Ἐκτάκτως ἔχει εὐωδιάσει τό ἀπότμημα τοῦ ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ (κατά τήν Ἀκολουθία τῆς μνήμης του, τόν Νοέμβριο τοῦ 2000). Ὅμως, ἐπειδή ἔχουμε τή συνήθεια νά ἐκθέτουμε τά Λείψανα τῶν ἑορταζόντων Ἁγίων σέ προσκύνηση, τήν ἡμέρα τῆς μνήμης τους, στόν Ἐνοριακό μας Ναό, ἐκεῖ εὐωδιάζουν ὅλα, μέ διαφορά μόνο στήν ἔνταση καί τήν διάρκεια, καί αὐτό γίνεται ἀντιληπτό ἀπό ὅλους τούς ἐκκλησιαζομένους καί κυρίως ἀπό παιδιά! Μέ αὐτό τόν τρόπο ὁ ἑορταζόμενος Ἅγιος, μέ τήν εὐωδία δηλαδή τοῦ σωματικοῦ του λειψάνου, φανερώνει τήν πνευματική του παρουσία μεταξύ τῶν πιστῶν πού τιμοῦν τή μνήμη του καί δι’ αὐτῆς τόν Ἴδιο τόν Θεό, ὁ Ὁποῖος εἶναι «θαυμαστός ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ».
 
Ἐρώτηση: Ἔχουν συμβεῖ θαύματα;
 
Ἀπάντηση: Ὡς θαῦμα ὁρίζεται ἡ ὑπέρβαση τοῦ φυσικοῦ νόμου. Καί ὁ μόνος πού μπορεῖ νά ὑπερβεῖ τόν φυσικό νόμο, εἶναι αὐτός πού τόν ἔθεσε, δηλαδή ὁ Θεός. Ὁ Παντελεήμων Θεός, λοιπόν, κάνει θαύματα ὑπερβαίνοντας τούς φυσικούς νόμους, «ἐπικαμπτόμενος τῇ πρεσβείᾳ τῶν Ἁγίων Του»
 
Ἐμεῖς προσωπικά ὅλα αὐτά τά χρόνια ὑπήρξαμε μάρτυρες πολλῶν θαυμάτων, κυρίως θεραπειῶν. Πολλοί ἄνθρωποι ζήτησαν νά ἐπισκεφθοῦν τό Παρεκκλήσιο (ὄχι τουριστικῶς, ἀλλά προσκυνηματικῶς) καί νά προσκυνήσουν τό Λείψανο συγκεκριμένου Ἁγίου καί κατά τήν πίστη τους ὁ Θεός οἰκονόμησε τό πρόβλημά τους, πρός τό συμφέρον τῆς ψυχῆς τους. 
 
Ἔχουμε τήν εὐλογία νά κατέχουμε ἀποτμήματα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ρωμαίων. Ἐντελῶς συμπτωματικά, ἐπ’ ὀνόματί τους τιμᾶται καί ὁ Ναός τῆς Ἐνορίας μας. Ἔτσι τά διαθέσαμε στήν Ἐνορία, ὅπου κατασκευάσθηκε εἰδική Λειψανοθήκη καί «βαλιτσάκι ἐκστρατείας», μέ τό ὁποῖο ὁ Ἐφημέριος τά μεταφέρει σέ σπίτια καί νοσοκομεῖα, ὅπου ἀσθενεῖς πιστοί τά ἔχουν ἀνάγκη. 
 
Ἐρώτηση: Ὑπάρχει κάποιος Ἅγιος τόν ὁποῖο ζητοῦν οἱ πιστοί περισσότερο ἀπό ἄλλους; 
 
Ἀπάντηση: Μάλιστα. Πρόκειται γιά τόν ἅγ. Παρθένιο ἐπ. Λαμψάκου, ὁ ὁποῖος ἐλεήθηκε ἀπό τόν Θεό μέ τό χάρισμα κατά τοῦ καρκίνου. 


Σημείωση της λειψανοθήκης: βλέπε και 5 - H τιμία κάρα του Οσίου Παρθενίου επισκόπου Λαμψάκου του Θαυματουργού
 
Ἐρώτηση: Ἡ πλήρης ἀναφορά τοῦ καταλόγου τῶν ἁγίων Λειψάνων, θά αὔξανε σημαντικά τόν ὄγκο τῆς συνεντεύξεως, ὅμως θά μπορούσατε νά ἀναφέρετε κάποια ἐπιγραμματικά; 
 
Ἀπάντηση: Ἔχω τήν αἴσθηση, ὅτι τά πιό σημαντικά Λείψανα εἶναι ἱερῶν προσώπων πού σχετίζονται μέ τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί αὐτά εἶναι τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τῆς Θεοπρομήτορος Ἄννης, τοῦ Συμεών τοῦ Θεοδόχου, τῆς Μυροφόρου Σαλώμης, Λαζάρου τοῦ Τετραημέρου, τῶν Εὐαγγελιστῶν Λουκᾶ καί Μάρκου, τοῦ Ἀποστόλου ἐκ τῶν ΙΒ' Φιλίππου καί τῶν Ἀποστόλων ἐκ τῶν Ο' Βαρνάβα καί Φιλήμονος. 
 
Συνολικά κατέχουμε Λείψανα 55 Μαρτύρων (μεταξύ αὐτῶν Γεωργίου Τροπαιοφόρου, Δημητρίου Μυροβλύτου, Ἰακώβου Πέρσου, Βλασίου Σεβαστείας, Βαρβάρας, Παρασκευῆς, Χαραλάμπους, κ.ἄ.), 18 Ἱεραρχῶν (Τριῶν Ἱεραρχῶν, Ἰω. Ἐλεήμονος, Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος, Φλαβιανοῦ καί Νήφωνος ΚΠόλεως, Διονυσίου Ζακύνθου, Βησσαρίωνος Λαρίσης, Μακαρίου Νοταρᾶ, κ.ἄ.) καί 38 Ὁσίων (Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Παταπίου, Ἰωακείμ Νοτενῶν καί Ἰθακησίου, Δαβίδ Εὐβοίας καί πολλῶν Ἁγιορειτῶν, ὅπως Κοσμᾶ τοῦ Πρώτου). 
 
Ἐρώτηση: Ὑπάρχει κάποια ὑπο-ομάδα πού νά παρουσιάζει γιά σᾶς ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον; 
 
Ἀπάντηση: Μάλιστα, τά Λείψανα Ἁγίων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας. Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ κατέχουμε Λείψανα 32 Ρώσων Ἁγίων, ὅπως τῶν Σεραφείμ Σάρωφ, Ἀρτεμίου Βέρκολα, Ἰννοκεντίου Βενιαμίνωφ, Μητροφάνους Βορονέζ, Δημητρίου Ροστώφ, Ὁσίων Στάρετς τοῦ Γκλίνσκ καί τοῦ «παρ’ἡμῖν» Ἰωάννου τοῦ Ρώσου.
 
Ἐρώτηση: Ποιά εἶναι τά μεγέθη τῶν Λειψάνων τῆς Συλλογῆς; 
 
Ἀπάντηση: Μία ἰδιωτική συλλογή, δέν μπορεῖ νά φιλοξενεῖ μεγάλα τμήματα, ἐφ’ ὅσον αὐτά ἀποτελοῦν κειμηλιακή περιουσία κυρίως Μονῶν. Ἔτσι και ἡ Συλλογή μας διαθέτει κυρίως μικρά τμήματα, ἐκτός ὡρισμένων περιπτώσεων. Γιά λόγους ἀσφαλείας τά πολύ μικρά τμήματα ἔχουν ἐνσωματωθεῖ σέ ἐπιστήθιο ἱερατικό Σταυρό. Πρόκειται γιά ξυλόγλυπτο Σταυρό ἐξαιρετικῆς τέχνης, δεμένο σέ ἀσήμι, ἔργο ἑνός ἐξαιρετικά προικισμένου Γεωργιανοῦ καλλιτέχνη. Μία μεγάλη ιδιωτική συλλογή αγίων λειψάνων στην Ελλάδα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ιερό λείψανο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου,
α
πό τη συλλογή λειψάνων του Κέντρου Αγιολογικών Μελετών "Όσιος Συμεών ο Μεταφραστής".
 
Στά «μεγάλα» ἅγια Λείψανα τῆς Συλλογῆς περιλαμβάνονται: 
 
Μία φάλαγγα χειρός τοῦ ἁγ. Ἀποστόλου Βαρνάβα.
Μέρος Κάρας ἑνός τῶν συνάθλων τοῦ ἁγ. Ἱερομάρτυρος Βλασίου τοῦ ἐν Σκλαβαίνοις.
Μέρος Κάρας καί γνάθου ἑνός τῶν 14.000 Νηπίων.
Τμήματα μεγάλων ὀστῶν τῶν Ὁσιομαρτύρων τῶν Μονῶν ἁγ. Σάββα, Χοζεβᾶ καί ἁγ. Θεοδοσίου Ἱεροσολύμων.
Ἕνας σπόνδυλος τοῦ ὁσ. Λεοντίου τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ.
Ἕνας σπόνδυλος τῆς Ὁσιομάρτυρος Ἀγαθονίκης τῆς Κυπρίας.
Ἕνα γόνατο καί μία κερκίδα τοῦ ὁσ. Γενναδίου τοῦ Κρητός. Μία μεγάλη ιδιωτική συλλογή αγίων λειψάνων στην Ελλάδα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Ιερά λείψανα του Οσίου Γενναδίου του Κρητός, από τη συλλογή λειψάνων
του Κέντρου Αγιολογικών Μελετών "Όσιος Συμεών ο Μεταφραστής".
 
Ἐρώτηση: Πού φυλάσσονται τά Λείψανα τῆς Συλλογῆς; 
 
Ἀπάντηση: Ἡ ἐρώτηση ἔχει δύο σκέλη: Σέ τί φυλάσσονται (ἀντικείμενο) καί πού (τόπος). Τά μεγάλα Λείψανα φυλάσσονται σέ ξυλόγλυπτες Λειψανοθήκες. Τά μικρά τοποθετοῦνται ἀρχικά σέ μεταλλικά πυξία (κουτάκια), μέ προστατευτικό τζάμι, ἰδίου σχήματος καί μεγέθους, καί στή συνέχεια γιά φύλαξη σέ ἐπίσης ξυλόγλυπτες Λειψανοθήκες. Γιά τήν μεταφορά καί ἔκθεσή τους στόν Ναό, ἔχουν κατασκευασθεῖ δύο ἀντίστοιχες ξυλόγλυπτες Λειψανοθήκες. Μία μεγάλη ιδιωτική συλλογή αγίων λειψάνων στην Ελλάδα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Πυξία με άγια λείψανα του Κέντρου Αγιολογικών Μελετών "Όσιος Συμεών ο Μεταφραστής".
 
Ὅλα τά Λείψανα φυλάσσονται στό Παρεκκλήσιο τῆς ὁσ. Ξένης τῆς διά Χριστόν Σαλῆς, τό ὁποῖο ἄλλωστε κατασκευάσθηκε γιά τόν σκοπό αὐτό. 
 
Ἐρώτηση: Εἶναι ἐπισκέψιμο τό Παρεκκλήσιο; 
 
Ἀπάντηση: Ναί, κατόπιν συννενοήσεως καί ὑπό προϋποθέσεις. Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, γιά λόγους ἀσφαλείας πρέπει νά εἴμεθα πολύ προσεκτικοί.

 

Μία μεγάλη ιδιωτική συλλογή αγίων λειψάνων στην Ελλάδα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Το παρεκκλήσιο της Οσίας Ξένης της δια Χριστόν Σαλής,
όπου φυλάσσονται
τα άγια λείψανα του Κέντρου Αγιολογικών Μελετών "Όσιος Συμεών ο Μεταφραστής".
 
Ἐρώτηση: Ἀπό δημοσιεύματα στό Διαδίκτυο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηθύρων, πληροφορηθήκαμε τή δωρεά ἀπό πλευρᾶς σας ἀποτμήματος τοῦ ἁγ. Μύρωνος Κυζίκου, προστάτου τῶν Ἀντικηθύρων, γιά τό ἐκεῖ Ἱερό Προσκύνημα. Πῶς ἔγινε αὐτό; 
 
Ἀπάντηση: Ἐντελῶς τυχαῖα πληροφορηθήκαμε, ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπ. Κηθύρων κ. Σεραφείμ, εἶχε ἀπευθυνθεῖ ἀπό 3ετίας σέ κάποια μονή, ὅπου ὑπάρχει τό μοναδικό ἐξακριβωμένο Λείψανο τοῦ ἁγ. Μύρωνος Κυζίκου και εἶχε ζητήσει ἀπότμημα γιά τό Προσκύνημα τῶν Ἀντικηθύρων (θά μοῦ ἐπιτραπεῖ νά μήν ἀναφέρω περισσότερα στοιχεῖα, γιά εὐνοΐτους λόγους), ὅμως δεν ἔτυχε ἱκανοποιήσεως, οὔτε κἄν ἀπαντήσεως. Ἐμεῖς εἴχαμε στή Συλλογή μας εὐωδιάζον ἀπότμημα τοῦ Ἱερομ. Μύρωνος ἤδη ἀπό τό ἔτος 1979 (ἦταν ἀπό τά πρῶτα ἀποκτήματα), προερχόμενο ἀπό τήν προσωπική συλλογή τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Νικοδήμου (+ 1890), ὁ ὁποῖος εἶχε γεννηθεῖ στήν Κύζικο (περί τοῦ τρόπου ἀποκτήσεως κ.λ.π. ἀναφερόμεθα στό ἐπίσημο ἔγγραφό μας πρός τόν Μητροπ. Κηθύρων) καί ἀποφασίσαμε τήν δωρεά του, χάριν τῶν μόλις 45 κατοίκων τῆς ἀκριτικῆς αὐτῆς νήσου.
 
Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ἡ Μητρόπολις καί ἡ Δημοτική Ἀρχή τῶν Κηθύρων, στό πρόσωπο τοῦ Μητροπολίτου κ. Σεραφείμ καί τοῦ Δημάρχου κ. Στράτου Χαρχαλάκη, τίμησαν ἰδιαιτέρως τό Λείψανο. Κατασκευάσθηκε ὡραιότατη Λειψανοθήκη, μέ ἁγιογραφίες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἁγ. Πάντων Σπετσῶν, καί καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τ. ἔ. 2014, ὁ Σεβασμιώτατος τό περιέφερε χάριν εὐλογίας, σέ ὅλες τίς ἐνορίες τῶν Κηθύρων καί την Τρίτη τοῦ Πάσχα μεταφέρθηκε μέ τιμές στά Ἀντικήθυρα. 

 

Μία μεγάλη ιδιωτική συλλογή αγίων λειψάνων στην Ελλάδα http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η νέα επάργυρη και επιζωγραφισμένη λειψανοθήκη του ιερού λειψάνου του Αγίου Μύρωνος,
πολιούχου, προστάτου και εφόρου της νήσου των Αντικυθήρων.
Το ιερό λείψανο είναι δωρεά του
Κέντρου Αγιολογικών Μελετών "Όσιος Συμεών ο Μεταφραστής".

 
Σημείωση της λειψανοθήκης: βλέπε και 332 - Η νέα λειψανοθήκη με το ιερό λείψανο του Αγίου Μύρωνος
278 - Το ιερό λείψανο του Αγίου Μύρωνος, πολιούχου, προστάτου και εφόρου της νήσου των Αντικυθήρων
 


Ἐρώτηση: Πῶς εἶναι μία ἡμέρα σέ ἕναν χῶρο ὅπου φυλάσσονται τόσα Λείψανα; 
 
Ἀπάντηση: Δέν ὑπάρχει κάποια ἰδιαιτερότητα. Ἡ ζωή τοῦ Χριστιανοῦ στήν καθημερινότητά της εἶναι ἴδια. Τό Εὐαγγέλιο ἰσχύει γιά ὅλες τίς ἡμέρες καί γιά ὅλες τίς ὥρες. Στό Παρεκκλήσιο τελοῦνται συχνά Θείες Λειτουργίες, καίει ἀκοίμητη κανδήλα, στίς ὥρες τῆς προσευχῆς, ἀτομικῆς καί κοινῆς, ἀνάβουν λαμπάδες ἁγνοῦ κεριοῦ καί προσφέρεται θυμίαμα καί στίς ἡμέρες μνήμης τά Λείψανα ἐκτίθενται σέ προσκύνηση καί - ὅπως προαναφέρθηκε - μεταφέρονται στήν ἐνορία γιά κοινή προσκύνηση.
  
Ἐρώτηση: Ἐπηρρέασε σέ κάτι τή ζωή σας ἡ συλλογή τόσων ἁγίων Λειψάνων; 
 
Ἀπάντηση: Ἀσφαλῶς. Γέννησε στήν ψυχή μου τήν ἀγάπη γιά τούς Ἁγίους τοῦ Θεοῦ. Αὐτό εἶχε σάν πρώτη συνέπεια εἰδικευμένες σπουδές πάνω στήν Ἁγιολογία καί στή συνέχεια συστηματική ἐνασχόληση μέ τήν Ἁγιολογία (σέ ἐπίπεδο μελέτης καί συγγραφῆς) καί τήν Ὑμνογραφία. Ἐπιγραμματικά θά ἔλεγα, ὅτι ἡ Συλλογή τῶν ἁγίων Λειψάνων (στό ἀρχικό της τμῆμα), δημιούργησε τό Κέντρο Ἁγιολογικῶν Μελετῶν καί αὐτό στή συνέχεια δημιούργησε τή Συλλογή στό σύνολό της, τό Παρεκκλήσιο καί μία πολύ ἀξιόλογη ἁγιολογική βιβλιοθήκη 3.000 τίτλων περίπου. 
 
Ἐρώτηση: Καί κάτι τελευταῖο. Μετά τήν κοίμησή σας αὐτή ἡ συλλογή τί θά ἀπογίνει; 
 
Ἀπάντηση: Μέ τή χάρι τοῦ Θεοῦ αὐτό ἔχει προβλεφθεῖ. Δέν πρέπει νά διαφεύγει τῆς προσοχῆς μας, ὅτι ὅλα τά ἀνθρώπινα ἔργα χωλαίνουν στό θέμα τῆς διαδοχῆς. Γι’ αὐτό, ἄν μετά ἀπό μᾶς τό Κέντρο Ἁγιολογικῶν Μελετῶν πάψει νά ὑφίσταται, ἡ Συλλογή συνολικῶς θά δωρηθεῖ σέ Μονή, ὅπου θά συνεχίσει τήν «πορεία» της.

==============================================================================

Κατάλογος Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Κέντρου Ἁγιολογικῶν «Μελετῶν Ὅσιος Συμεών ὁ Μεταφραστής»  (κατά ἀλφαβητική σειρά)


1.    Ἀβραμίου Ὁσίου, τοῦ Ροστώφ Ρωσίας.
2.    Ἀγαθαγγέλου Νεομάρτυρος, Μητροπ. Γιαροσλάβ Ρωσίας.
3.    Ἀγαθονίκης Ὁσιομάρτυρος τῆς Νέας, τῆς ἐν Κύπρῳ.
4.    Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας.
5.    Ἀθανασίου Ὁσιομάρτυρος, τοῦ μετά Πέτρου Ὁσιομάρτυρος.
6.    Αἰκατερίνης Μεγαλομάρτυρος.
7.    Ἀλεξάνδρας Ὁσίας, τοῦ Ντιβίγιεβο Ρωσίας.
8.    Ἀλεξίου τοῦ Ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.
9.    Ἀναστασίας Μάρτυρος, τῆς Φαρμακολυτρίας.
10.    Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου.
11.    Ἀνθίμου Ἱερομάρτυρος, Ἐπισκόπου Νικομηδείας.
12.    Ἄννης Ἁγίας, τῆς Θεοπρομήτορος.
13.    Ἄννης Ὁσίας, τοῦ Κασίν Ρωσίας.
14.    Ἄννης Ὁσίας, Μεγ. Πριγκιπίσσης Νόβγκοροντ Ρωσίας.
15.    Ἀντωνίου Ὁσίου, τοῦ Μεγάλου.
16.    Ἀντωνίου Ὁσίου, τοῦ Ντίμσκ Ρωσίας.
17.    Ἀντίπα Ὁσίου, τοῦ Βαλαάμ Ρωσίας.
18.    Ἀνωνύμου ἀσκητοῦ Ἱ. Μ. ὁσ. Θεοδοσίου Ἱεροσολύμων.
19.    Ἀνωνύμου Ὁσίου, ἀπό ἀσκητήριο τοῦ Ὄρους Κέρκι τῆς Σάμου.
20.    Ἀνωνύμου Ὁσίου (ἄλλου), ἀπό ἀσκητήριο τοῦ Ὄρους Κέρκι τῆς Σάμου.
21.    Ἀνωνύμου Ὁσιομάρτυρος Ἱ. Μ. Χοζεβᾶ Ἱεροσολύμων.
22.    Ἀρέθα Ὁσίου, τοῦ Βερχότσκ Ρωσίας.
23.    Ἀρσενίου Ὁσίου, τοῦ Κόνεβιτς Ρωσίας.
24.    Ἀρσενίου Ὁσίου, τῆς Πάρου.
25.    Ἀρσενίου Ἁγίου, του Καππαδόκη.
26.    Ἀρτεμίου Μεγαλομάρτυρος.
27.    Ἀρτεμίου Ἁγίου, τοῦ Βέρκολα Ρωσίας.
28.    Ἀρχίππου Στάρετς τοῦ Γκλίνσκ Ρωσίας.
29.    Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος.
30.    Βαρνάβα Ἀποστόλου.
31.    Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας.
32.    Βασιλείου τοῦ Ὁμολογητοῦ.
33.    Βασιλείου Ἁγίου, τῆς Μαγκάζεα Ρωσίας.
34.    Βησσαρίωνος Β’ Ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης.
35.    Βίκτωρος Mάρτυρος, τῆς Νικομηδείας.
36.    Βλασίου Ἱερομάρτυρος, Ἐπισκόπου Σεβαστείας.
37.    Βλασίου Ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν Σκλαβαίνοις.
38.    Γαβριήλ Ὁσίου, τῆς Ὄπτινα Ρωσίας.
39.    Γενναδίου Ὁσίου, τῶν Ἀκουμίων Κρήτης (+ 1983).
40.    Γερασίμου Ὁσίου, ταῆς Κεφαλληνίας.
41.    Γερασίμου Ὁσίου, τῆς Μακρυνίτσης Πηλίου.
42.    Γερασίμου Νεομάρτυρος, τοῦ Καρπενησιώτου.
43.    Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος, τοῦ Τροπαιοφόρου.
44.    Γεωργίου Ὁσίου, τοῦ Χοζεβίτου.
45.    Γεωργίου Νεομάρτυρος, τοῦ Κυπρίου.
46.    Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.
47.    Δαβίδ Ὁσίου, τῆς Εὐβοίας.
48.    Δαβίδ Ἁγίου, υἱοῦ Θεοδώρου Ἡγεμόνος Γιαροσλάβ Ρωσίας.
49.    Δαμιανοῦ Ἀναργύρου, τοῦ Ρωμαίου.
50.    Δαμιανοῦ τοῦ Ἰαματικοῦ, τῆς Λαῦρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου.
51.    Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος.
52.    Δημητρίου Ἁγίου, ἀρχιεπ. Ροστώφ Ρωσίας.
53.    Διονυσίου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, τοῦ Ἀρεοπαγίτου.
54.    Διονυσίου Ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης, τοῦ ἐν Ζακύνθῳ.
55.    Διονυσίου Ὁσίου, τοῦ Κολλυβά, τῆς Σκιάθου.
56.    Εἰρηναίου Ἱερομάρτυρος, Ἐπισκόπου Λουγδούνου.
57.    Ἑρμεντέρου Ἁγίου, Ἐπισκόπου Antibes Γαλλίας (5ος αἰ.).
58.    Εὐγενίου Μάρτυρος.
59.    Εὐδοκίας Ὁσιομάρτυρος, ἀπό Σαμαρειτῶν.
60.    Εὐθυμίου Ὁσίου, τῶν Περιστερῶν Θεσσαλονίκης.
61.    Εὐσταθίου Μεγαλομάρτυρος, τοῦ Πλακίδα.
62.    Εὐφροσύνης Ὁσίας.
63.    Ἐφραίμ Ἱερομάρτυρος, Ἐπισκόπου Χερσῶνος.
64.    Ἠλία Ὁσίου, τοῦ Βερχότσκ και Βαλαάμ Ρωσίας.
65.    Ἠλία Νεομάρτυρος τοῦ Ἀρδούνη.
66.    Ἡλιοδώρου Στάρετς τοῦ Γκλίνσκ Ρωσίας.
67.    Θεαρέστου Ὁσίου, Ἱερᾶς Μονῆς Λεχώβης Κορινθίας.
68.    Θεοδότου Στάρετς τοῦ Γκλίνσκ Ρωσίας.
69.    Θεοδοσίου Ὁσίου, τοῦ Κοινοβιάρχου.
70.    Θεοδώρου Μεγαλομάρτυρος, τοῦ Τήρωνος.
71.    Θεοδώρου Μεγαλομάρτυρος, τοῦ Στρατηλάτου.
72.    Θεοδώρου Ὁσίου, τοῦ Στουδίτου.
73.    Θεοδώρου Ἁγίου, Ἡγεμόνος Γιαροσλάβ Ρωσίας.
74.    Θεράποντος Ἁγίου, Ἐπισκόπου Κύπρου.
75.    Θωμᾶ Ἀποστόλου ἐκ τῶν ΙΒ’.
76.    Ἰακώβου Μεγαλομάρτυρος, τοῦ Πέρσου.
77.    Ἰγνατίου Ἱερομάρτυρος, τοῦ Θεοφόρου.
78.    Ἰγνατίου Ἁγίου (Μπραντσανίνωφ).
79.    Ἰγνατίου Ἁγίου, τοῦ Ἁγιορείτου (Μπέτση).
80.    Ἱεροθέου Ἁγίου, Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.
81.    Ἱερωνύμου Ὁσίου, τοῦ τυφλοῦ (+ 1943).
82.    Ἰλαρίωνος Ὁσίου, τοῦ Τροεκούροβο Ρωσίας.
83.    Ἰννοκεντίου Ἁγίου, Μητροπολίτου Μόσχας (Βενιαμίνωφ).
84.    Ἰννοκεντίου Στάρετς τοῦ Γκλίνσκ Ρωσίας.
85.    Ἰωακείμ Ὁσίου, τοῦ Ἰθακησίου.
86.    Ἰωακείμ Ὁσίου, τῶν Νοτενῶν Ἀχαΐας.
87.    Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.
88.    Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀρχιεπ. ΚΠόλεως.
89.    Ἰωάννου Ὁσίου, τοῦ Καλυβίτου.
90.    Ἰωάννου Ὁσίου, τῆς Ρίλλας Βουλγαρίας.
91.    Ἰωάννου Ἁγίου, τοῦ Ρώσου.
92.    Ἰωάννου Ἁγίου, τοῦ Ἐλεήμονος, ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας.
93.    Ἰωάννου Νεομάρτυρος τοῦ Μονεμβασιώτου.
94.    Ἰώβ Ὁσίου, τοῦ Ποτσάεφ Οὐκρανίας.
95.    Ἰωσήφ Ἁγίου, τοῦ Καππαδόκη.
96.    Ἰωσήφ Νεομάρτυρος, τοῦ ἐν Δεσφίνῃ Παρνασσίδος.
97.    Καλλιστράτου Μάρτυρος.
98.    Καρτερίου Μάρτυρος.
99.    Κλήμεντος Ἱερομάρτυρος, Ἐπισκόπου Ἀγκύρας.
100.    Κοσμᾶ Ὁσιομάρτυρος τοῦ Πρώτου.
101.    Κυπριανοῦ Ἱερομάρτυρος, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας.
102.    Κωνσταντίνου Μάρτυρος, τῶν Τρεβήρων (+ 302).
103.    Λαζάρου τοῦ Τετραημέρου.
104.    Λαζάρου Νεομάρτυρος, τοῦ Βουλγάρου.
105.    Λεοντίου Ὁσίου, τῆς Σάμου, τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ.
106.    Λεωνίδου Μάρτυρος, τῆς Ἐπιδαύρου.
107.    Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ.
108.    Μακαρίου Ἱερομάρτυρος, Μητροπολίτου Κιέβου.
109.    Μακαρίου Ὁσιομάρτυρος, τοῦ Ἁγιαννανίτου.
110.    Μακαρίου τοῦ Νοταρᾶ, ἀρχιεπ. Κορίνθου.
111.    Μακρίνης Ὁσίας, ἀδελφῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
112.    Μάμαντος Μάρτυρος.
113.    Μαξίμου Ὁσίου, τοῦ Γραικοῦ.
114.    Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος.
115.    Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ.
116.    Μαρδαρίου Ἁγίου.
117.    Μάρθας Ὁσίας, τοῦ Ταμπώφ Ρωσίας.
118.    Μαρτύρων 10 Κρήτης.
119.    Μαρτύρων 10 Μεγάρων.
120.    Μαρτύρων 40 Σεβαστείας.
121.    Ματθαίου Ἁγίου, ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν.
122.    Ματρώνης Ὁσίας, τῆς Χιοπολίτιδος.
123.    Μεθοδίας Ὁσίας, τῆς Κιμώλου.
124.    Μερκουρίου Μάρτυρος.
125.    Μηνᾶ Μεγαλομάρτυρος.
126.    Μητροφάνους Ἁγίου, Ἐπισκόπου Βορονέζ Ρωσίας.
127.    Μυρτιδιωτίσσης Ὁσίας, τῆς Κλεισούρας Καστοριᾶς.
128.    Μυρώπης Μάρτυρος, τῆς Χίου.
129.    Μύρωνος Ἱερομάρτυρος Κυζίκου.
130.    Νεκταρίου Ἁγίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως.
131.    Νεομαρτύρων Μουλίων Κρήτης (Ζαχαρίου, Δημητρίου καί Ἀποστόλου
132.    Νηπίων 14.000.
133.    Νήφωνος Ἁγίου, Πατριάρχου ΚΠόλεως.
134.    Νικάνδρου Στάρετς τοῦ Γκλίνσκ Ρωσίας.
135.    Νικηφόρου Ἁγίου, τοῦ Λεπροῦ.
136.    Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ, ἀρχιεπ. Μύρων.
137.    Νικολάου Μάρτυρος, τοῦ ἐν Βουνένοις Θεσσαλίας.
138.    Νικολάου Νεομάρτυρος, τοῦ Παντοπώλου.
139.    Ξένης Ὁσίας, τῆς Ρωμαίας.
140.    Ξενοφῶντος Ὁσίου.
141.    Ὁσιομαρτύρων Μονῆς Ἁγίου Σάββα Ἱεροσολύμων.
142.    Ὁσιομαρτύρων Ραϊθῶ.
143.    Ὁσιομαρτύρων Μονῆς Παντοκράτορος Ταώ Πεντέλης.
144.    Ὁσιομαρτύρων Μονῆς Χοζεβᾶ Ἱεροσολύμων.
145.    Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας.
146.    Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος, τοῦ Ἰαματικοῦ.
147.    Παρασκευῆς Ὁσιοπαρθενομάρτυρος, τῆς Ρωμαίας.
148.    Παρθενίου Ἐπισκόπου Λαμψάκου.
149.    Παρθενίου Ὁσίου, τῆς Μονῆς Κουδουμᾶ Κρήτης.
150.    Παταπίου Ὁσίου, τοῦ Αἰγυπτίου.
151.    Πατέρων 99 Κρήτης.
152.    Παχωμίου Ὁσίου, τοῦ Μεγάλου.
153.    Παχωμίου Ὁσίου, τῆς Χίου.
154.    Πέτρου Ἱερομάρτυρος, Ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας.
155.    Πέτρου Ὁσίου, τοῦ Ἀθωνίτου.
156.    Πέτρου Ὁσιομάρτυρος, τοῦ Νέου, τοῦ μετά Ὁσιομ. Ἀθανασίου.
157.    Πιτιρίμ Ἁγίου, Ἐπισκόπου Ταμπώφ Ρωσίας.
158.    Πολυκάρπου Ἱερομάρτυρος, Ἐπισκόπου Σμύρνης.
159.    Πρόβου, Ταράχου καί Ἀκινδύνου Μαρτύρων.
160.    Ραφαήλ Νεομάρτυρος, τῆς Λέσβου.
161.    Ρωμανοῦ Μάρτυρος, τῆς Ἀντιοχείας.
162.    Σαλώμης τῆς Μυροφόρου.
163.    Σεραφείμ Ὁσίου, τοῦ Σάρωφ Ρωσίας.
164.    Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος.
165.    Στεφάνου Πρωτομάρτυρος.
166.    Στεφάνου Ὁσίου, τοῦ Σιναΐτου.
167.    Συμμαρτύρων Ὁσιομ. Βλασίου τοῦ ἐν Σκλαβαίνοις.
168.    Συμεών τοῦ Θεοδόχου.
169.    Συμεών Ἁγίου, τοῦ Βερχότσκ Ρωσίας.
170.    Ταρσῶς Ὁσίας, τῆς διά Χριστόν Σαλῆς.
171.    Τρύφωνος Μάρτυρος.
172.    Τριῶν Παρθένων Μηνοδώρας, Νυμφοδώρας καί Μητροδώρας.
173.    Τύχωνος Ἁγίου, τοῦ Ζαντόνσκ, Ἐπισκόπου Βορονέζ Ρωσίας.
174.    Φλαβιανού Ἁγίου, Πατριάρχου ΚΠόλεως.
175.    Φιλαρέτου Ἁγίου, τοῦ Ἐλεήμονος.
176.    Φιλαρέτου Ἡγουμένου, Στάρετς τοῦ Γκλίνσκ Ρωσίας.
177.    Φιλήμονος Ἀποστόλου ἐκ τῶν 70.
178.    Φιλίππου Ἀποστόλου ἐκ τῶν 12.
179.    Φιλοθέου Ὁσίου, τῆς Πάρου (Ζερβάκου).
180.    Φορτουνάτας Παρθενομάρτυρος.
181.    Χαραλάμπους Ἱερομάρτυρος.
182.    Χαρίτωνος Ὁσίου.

===============================================================================

Δείτε τον κατάλογο ως έγγραφο:

Κατάλογος αγίων λειψάνων


==========================================================================

 Αναδημοσιεύσεις στη λειψανοθήκη άρθρων του Καθηγητή κ. Αντωνίου Μάρκου, Διευθυντή του Κέντρου Αγιολογικών Μελετών "Όσιος Συμεών ο Μεταφραστής" , από το ιστολόγιό του "Το Συναξάριο της Εκκλησίας": 

 6 - Άγια Λείψανα - Οδηγός του προσκυνητή

29 - Άγια Λείψανα. Ιστορική και Θεολογική προσέγγιση

30 - Άγια Λείψανα. Τόποι συγκεντρώσεως

80 - Οι ορθόδοξοι άγιοι και μάρτυρες του Βελγίου (πριν το σχίσμα) 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...