Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

481 - Η βυζαντινή στήλη λειψανοθήκη της αγίας μάρτυρος Γλυκερίας

Η βυζαντινή στήλη λειψανοθήκη της αγίας μάρτυρος Γλυκερίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η βυζαντινή στήλη λειψανοθήκη της αγίας μάρτυρος Γλυκερίας.


Η αγία Γλυκερία είναι μάρτυς του Χριστού και έζησε τον 2ο αιώνα μΧ. Το λείψανό της ενταφιάστηκε στην Ηράκλεια της Ανατολικής Θράκης (σημ. Marmara Ereğlisi). Από τον τάφο της αγίας Γλυκερίας ανέβρυον μύρα, διά μέσου των οποίων εγίνοντο πολλά θαύματα και ιάσεις.

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον Συναξαριστή των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, τόμος Γ´, εκδόσεις Δόμος, 2005, και στον βίο της αγίας μάρτυρος Γλυκερίας, παραθέτει σε σημείωση πληροφορία του Δοσίθεου, πατριάρχη Ιεροσολύμων, σχετικά με το λείψανο της μάρτυρος: 

Περί του λειψάνου της Aγίας Γλυκερίας ταύτης γράφει ο Δοσίθεος, σελ. 519 της Δωδεκαβίβλου, ότι εις την Hράκλειαν ευρίσκετο μία χαλκίνη λεκάνη, η οποία εδέχετο τα θεόρρυτα μύρα, άπερ ανέβρυον από του τάφου της Aγίας ταύτης Γλυκερίας, διά μέσου των οποίων εγίνοντο πολλά θαύματα, ως ιστορεί ο Θεοφύλακτος. Eχρησίμευε δε, η χαλκίνη λεκάνη εκείνη διά να γίνεται εν αυτή ο αγιασμός επάνω εις τον τάφον της Mάρτυρος. O δε τότε Hρακλείας, ευρών εις Kωνσταντινούπολιν μίαν λεκάνην χρυσήν και θαυμαστήν, ηγόρασεν αυτήν, και εδιώρισε να γίνεται εν αυτή ο αγιασμός επάνω εις τον τάφον της Mάρτυρος αντί της χαλκίνης. Όθεν πλέον δεν εγίνοντο θαύματα. Διά δε τα δάκρυα και τας προσευχάς του Hρακλείας, απεκαλύφθη αυτώ, ότι η χρυσή εκείνη λεκάνη ήτον ακάθαρτος. Διά τούτο έφερεν αυτήν εις τον τότε Πατριάρχην Άγιον Iωάννην τον Nηστευτήν. Kαι εξετάσας εκείνος εύρεν, ότι ένας άρχων σοφός και μάγος Παυλίνος ονόματι, έχυσεν αίματα μέσα εις την λεκάνην εκείνην τρόπω θυσίας, και εγοήτευε με την επίκλησιν των δαιμόνων ως ειδωλολάτρης. Όθεν αναφέρεται τω βασιλεί Mαυρικίω το δράμα. Kαι ο μεν Nηστευτής, διϊσχυρίζετο από Γραφικά ρητά, ότι να δοθή αυτώ παιδεία νομική και κατά κανόνα. O δε Mαυρίκιος, επαλούκωσεν αυτόν. Tους δε υιούς του απεκεφάλισεν, ως συγκοινωνούς όντας της μαγείας του πατρός των. (Όρα ω αναγνώστα, πόσην πικράν τιμωρίαν λαμβάνουν οι μάγοι και γόητες.)

Η βυζαντινή στήλη λειψανοθήκη της αγίας μάρτυρος Γλυκερίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Δοσίθεος, πατριάρχης Ιεροσολύμων,
Ιστορία περί των εν Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, τμήμα σελίδας 519.


Στον κήπο του Αρχαιολογικού και Εθνογραφικού Μουσείου του Tekirdağ (=Ραιδεστός) (Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi) σώζεται σήμερα μία πρωτότυπη βυζαντινή στήλη λειψανοθήκη της αγίας Γλυκερίας.

Η στήλη είναι βυζαντινή, του 9ου-10ου αιώνα, έχει διαστάσεις 200 x 67 x 41 εκ, και έφερε σε εσωτερική θήκη την κάρα της αγίας Γλυκερίας. Πάνω στη στήλη έχει χαραχτεί το ακόλουθο επίγραμμα:

Ὁ τερπνὸς οὗτο(ς) ὡς σορὸ(ς) κρύπτει λίθ(ο)ς
τῆς θαυματουργοῦ μάρτυρο(ς) Γλυκερίας
θείαν κάραν βρύουσαν ὄμβρο(ν) θαυμάτων
ἐξ ὧν ῥῶσις κάμνουσιν πολλὴ πηγάζει·
πιστῶς προσέρχου πᾶς τις ἁγνῇ καρδίᾳ
καὶ θᾶττον εὕροις τοῦ ποθουμένου λύσιν·
ὡς γὰρ κρήνη τις βλύζουσα ζωῆς ῥεῖθρα
οὕτως πρόκειται πᾶσιν αὐτῆς ἡ χάρις.

Υπήρχε άραγε κάποτε κάτω της στήλης, ή ενσωματωμένη σε αυτήν, η χάλκινη λεκάνη πάνω στην οποία μαζευόταν τα θαυματουργά μύρα της αγίας Γλυκερίας;


Η βυζαντινή στήλη λειψανοθήκη της αγίας μάρτυρος Γλυκερίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η βυζαντινή στήλη λειψανοθήκη της αγίας μάρτυρος Γλυκερίας.


Στον βίο της οσίας Ελισάβετ της θαυματουργού, αγίας του 5ου μΧ αιώνα, περιγράφεται η συγκέντρωση των χριστιανών στις 13 Μαΐου στην Ηράκλεια προς τιμήν της μάρτυρος Γλυκερίας και οι επακόλουθοι εορτασμοί που διαρκούσαν μία εβδομάδα, ενώ λιτάνευαν και την κάρα της (την οποίαν κάρα έβλεπε ο Ευνομιανός, πατέρας της οσίας Ελισάβετ της θαυματουργού, πότε να χαμογελά και πότε να αναστενάζει).

 
Η βυζαντινή στήλη λειψανοθήκη της αγίας μάρτυρος Γλυκερίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η βυζαντινή στήλη λειψανοθήκη της αγίας μάρτυρος Γλυκερίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η βυζαντινή στήλη λειψανοθήκη της αγίας μάρτυρος Γλυκερίας http://leipsanothiki.blogspot.be/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...