Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013

132 - Άγιε Πολύκαρπε ελευθέρωσον το τίμιον μέλος του σώματός σου από χειρών αδίκων


Η λειψανοθήκη με τη δεξιά χείρα του Αγίου Πολυκάρπου, του Ιερομάρτυρος Επισκόπου Σμύρνης.
Η λειψανοθήκη με τη δεξιά χείρα του Αγίου Πολυκάρπου,
του Ιερομάρτυρος Επισκόπου Σμύρνης.

Την 13η Μαρτίου του 2013 το βράδυ, άγνωστοι προς το παρόν ιερόσυλοι εισήλθαν στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Αμπελακιώτισσας και έκλεψαν το ιερό λείψανο (δεξιά χείρα) του Αγίου Πολυκάρπου, του Ιερομάρτυρος Επισκόπου Σμύρνης, που φυλασσόταν στην Ιερά Μονή από το έτος 1474. Το άγιο λείψανο δεν έχει ακόμα βρεθεί. Οι ιερόσυλοι κλέφτες δεν έχουν ακόμα συλληφθεί.
 

Το Μαρτύριον του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου Σμύρνης (τοιχογραφία).
Το Μαρτύριον του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου Σμύρνης (τοιχογραφία).

Η λειψανοθήκη ενώνει τη μικρή φωνή της μαζί με όλους αυτούς που προσεύχονται για την ανεύρεση της δεξιάς χείρας του Αγίου Πολυκάρπου και εύχεται για την επιτυχή και ευτυχή κατάληξη αυτής της περιπέτειας του αγίου λειψάνου, αλλά και του λαού της επαρχίας Ναυπακτίας από τον οποίον το ιερό λείψανο αφαιρέθηκε. Τα άγια λείψανα δεν είναι μόνο πνευματικοί και εκκλησιαστικοί θησαυροί, αλλά και εθνικοί. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται.

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω: Η λειψανοθήκη με τη δεξιά χείρα του Αγίου Πολυκάρπου, του Ιερομάρτυρος Επισκόπου Σμύρνης. Η λειψανοθήκη είναι η παλαιά (μεταβυζαντινή).
Η λειψανοθήκη με τη δεξιά χείρα του Αγίου Πολυκάρπου,
του Ιερομάρτυρος Επισκόπου Σμύρνης.
Η λειψανοθήκη είναι η παλαιά (μεταβυζαντινή).


Αρχιερατική Δέησις προς τον Θεόν δια την ανεύρεσιν του συληθέντος τιμίου Λειψάνου του εν αγίοις Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης Προστάτου της Επαρχίας Ναυπακτίας

Του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο αγιάζων τους αγαπώντας Σε και ο εν αυτοίς αναπαυόμενος, ο καθιστών τους αγίους σκεύη του αγίου Ονόματός Σου, μέλη τίμια του αγίου Σώματός Σου, ναούς του Αγίου Πνεύματος, ο αγαπήσας τον δούλον και θεράποντά Σου Πολύκαρπον, Επίσκοπον Σμύρνης, αξιώσας αυτόν του βαθμού της Αρχιερωσύνης και της ιερουργίας του μαρτυρίου, ο οδηγήσας το ιερόν λείψανον του αγίου Σου εις τα σκηνώματα της Ιεράς Μονής ταύτης, της Παναγίας της επωνομαζομένης Αμπελακιωτίσσης, εις αγιασμόν του λαού Σου, και αναδείξας τούτο κατοικητήριον δόξης και πηγήν ακενώτων θαυμάτων, ευχαριστούμεν Σοι σήμερον, επί τη θεία Λειτουργία ταύτη ην επετελέσαμεν, και δοξολογούμεν το άγιον και υπερύμνητον Όνομά Σου.
  
Η λειψανοθήκη με τη δεξιά χείρα του Αγίου Πολυκάρπου, του Ιερομάρτυρος Επισκόπου Σμύρνης. Το Άγιο Χέρι βρίσκεται σε στάση ευλογίας.
Η λειψανοθήκη με τη δεξιά χείρα του Αγίου Πολυκάρπου,
του Ιερομάρτυρος Επισκόπου Σμύρνης. Το Άγιο Χέρι βρίσκεται σε στάση ευλογίας.
  
Συ ει ο δοτήρ των αγαθών και της ζωής χορηγός. Συ ει ο γινώσκων το βάθος των καρδιών ημών. Συ ει ο πλουτίζων ημάς εν πάση σοφία πνευματική. Συ ει ο ευλογήσας ημάς δια των ικεσιών του αγίου Σου και καταστήσας την Μονήν ταύτην θησαυρόν ακένωτον και ημάς κληρονόμους των του Αποστολικού Πατρός αγίων Λειψάνων. Διο Σε υμνούμεν, Σε ευλογούμεν, Σε δοξάζομεν, τον όντως όντα Θεόν ημών, τον ποιούντα μεγάλα και θαυμάσια, ένδοξά τε και εξαίσια.

  
...καρδίαι πεπωρωμέναι και χείρες ανόσιοι εμίαναν τον Ιερόν τούτον Ναόν, δια της ρήξεως των θυρών αυτού και αφήρπασαν εν ασχημοσύνη και φονική καρδία το πανίερον Λείψανον του ιερωτάτου Πατρός, ό το πυρ εσεβάσθη ωσαύτως τε και αλλοεθνείς και αλλόδοξοι δια των αιώνων...
...καρδίαι πεπωρωμέναι και χείρες ανόσιοι εμίαναν τον Ιερόν τούτον Ναόν,
δια της ρήξεως των θυρών αυτού και αφήρπασαν εν ασχημοσύνη και φονική καρδία
το πανίερον Λείψανον του ιερωτάτου Πατρός,
ό το πυρ εσεβάσθη ωσαύτως τε και αλλοεθνείς και αλλόδοξοι δια των αιώνων...
  
Πεποίθαμεν, Δέσποτα των απάντων, Κύριε του Ουρανού και της γης, απάσης κτίσεως, ορωμένης τε και ουχ ορωμένης, ότι γινώσκεις το άλγος των καρδιών ημών και την θλίψιν ημών δια την ιεροσυλίαν την γενομένην εν τω αγίω τόπω τούτω, ότι καρδίαι πεπωρωμέναι και χείρες ανόσιοι εμίαναν τον Ιερόν τούτον Ναόν, δια της ρήξεως των θυρών αυτού και αφήρπασαν εν ασχημοσύνη και φονική καρδία το πανίερον Λείψανον του ιερωτάτου Πατρός, ό το πυρ εσεβάσθη ωσαύτως τε και αλλοεθνείς και αλλόδοξοι δια των αιώνων. Εβαρύνθη η καρδία ημών δια την τοιαύτην βέβηλον και ασεβή πράξιν και ενέργειαν, έμπλεον ούσαν σατανικής εμπνεύσεως και διαθέσεως εμπαθούς, ηλγήσαμεν σφόδρα και ηνιάθημεν. Διερωτήθημεν απορούντες: Τις νους εωσφορικός διέπραξε το τοιούτον ανόμημα; Τις διενοήθη την βεβήλωσιν του ιερού σκηνώματος της δόξης Σου, του ηγιασμένου τούτου λειψάνου; Τις άφοβος ήψατο της ευλογούσης δεξιάς χειρός ταύτης εν θρασύτητι και αναισχυντία; Τις την του λαού αγάπην υπερείδεν;

  
Τις νους εωσφορικός διέπραξε το τοιούτον ανόμημα; Τις διενοήθη την βεβήλωσιν του ιερού σκηνώματος της δόξης Σου, του ηγιασμένου τούτου λειψάνου; Τις άφοβος ήψατο της ευλογούσης δεξιάς χειρός ταύτης εν θρασύτητι και αναισχυντία; Τις την του λαού αγάπην υπερείδεν;
Τις νους εωσφορικός διέπραξε το τοιούτον ανόμημα;
Τις διενοήθη την βεβήλωσιν του ιερού σκηνώματος της δόξης Σου, του ηγιασμένου τούτου λειψάνου;
Τις άφοβος ήψατο της ευλογούσης δεξιάς χειρός ταύτης εν θρασύτητι και αναισχυντία;
Τις την του λαού αγάπην υπερείδεν;


Αληθώς, ενεοί ιστάμεθα ενώπιον πράξεως ιταμοτάτης, βωβοί ενώπιον τοιούτου ανοσιουργήματος και άλαλοι ενώπιον τοιαύτης ενεργείας σατανικής. Προ ολίγων ημερών ο ευλογημένος ούτος τόπος, ο αγιασθείς υπό της παρουσίας της αγίας Μητρός Σου, της Παναγίας της Αμπελακιωτίσσης, και υπό της χαριτοβρύτου δεξιάς του αγίου θεράποντος Σου, Πολυκάρπου του θαυμαστού, εβεβηλώθη υπό αγρίων ορμών και βαρβάρων πράξεων, ασυνέτων, ανοήτων, εμπαθών, ασεβών και πεπλανημένων ανθρώπων.

Βλέψον, τοίνυν, ιλέω όμματί Σου επί του τεθλιμμένου τούτου λαού και επάκουσον της δεήσεως αυτού. Ίδε την θλίψιν και τα δάκρυα επί τη απωλεία του σεβαστού και πολυφιλήτου  θησαυρίσματός του και πολιούχου της Επαρχίας ταύτης. Οι οφθαλμοί ημών προς Σε ενατενίζουσιν, αι προσευχαί προχεόμεναι εκ των καρδιών ημών προς Σε αναβαίνουσι, ως θυμίαμα ενώπιόν Σου. Μη παρίδης της δεήσεως ημών και τον στεναγμόν της καρδίας ημών.


Η λειψανοθήκη με τη δεξιά χείρα του Αγίου Πολυκάρπου, του Ιερομάρτυρος Επισκόπου Σμύρνης. Η λειψανοθήκη είναι η νέα (σύγχρονη).
Η λειψανοθήκη με τη δεξιά χείρα του Αγίου Πολυκάρπου,
του Ιερομάρτυρος Επισκόπου Σμύρνης.
Η λειψανοθήκη είναι η νέα (σύγχρονη).

Δεόμεθά Σου, Κύριε ο Θεός ημών διάνοιξον τας πεπωρωμένας αυτών καρδίας και φώτισον τον σκοτεινόν και εωσφορικόν νουν των επιτελεσάντων την μιαράν και βδελυράν ταύτην πράξιν, ίνα ανανήψαντες εκ ζόφου κακίας επανάγωσι το άγιον και ιερόν Λείψανον εις τον οίκον αυτού, την Ιεράν ταύτην Μονήν. Δός αυτοίς εννοήσαι, ότι η ενέργεια αύτη φέρει αυτούς αφεύκτως εις βάραθρον κακίας, εις ασθένειαν ψυχής και σώματος, εις τα τάρταρα του Άδου, εις τόπον απωλείας και βασάνου. Έπρεπεν όντως αυτοίς, τοίς φυσικοίς και ηθικοίς αυτουργοίς, δοθήναι αφορισμός και αναθεματισμός, αλλ' αυτή αύτη η βέβηλος πράξις αυτοκατάκριτος εστι, εάν μη μετανοήσωσιν πικρώς, ως ο Πέτρος, ο Απόστολός Σου, επί τη αρνήσει αυτού.

Δος ημίν, Δέσποτα των απάντων, Κύριε ο Θεός ημών, την δύναμιν ικετεύσαι τον θεράποντά Σου, τον Ιερομάρτυρα Πολύκαρπον τον θαυμαστόν.


...ελευθέρωσον το τίμιον μέλος του σώματος σου από χειρών αδίκων, ανόμων, ασεβών και ανοσίων και συγκατοίκησον εκ νέου μεθ' ημών, των αγαπώντων σε εξ όλης της καρδίας ημών...
...ελευθέρωσον το τίμιον μέλος του σώματος σου
από χειρών αδίκων, ανόμων, ασεβών και ανοσίων
και συγκατοίκησον εκ νέου μεθ' ημών,
των αγαπώντων σε εξ όλης της καρδίας ημών...

Άγιε Πολύκαρπε, ο πολιούχος των καρδιών ημών, ελθέ τάχιστα πλησίον ημών, ελευθέρωσον το τίμιον μέλος του σώματός σου από χειρών αδίκων, ανόμων, ασεβών και ανοσίων και συγκατοίκησον εκ νέου μεθ' ημών, των αγαπώντων σε εξ όλης της καρδίας ημών. Συ ει ο μετά Θεόν πατήρ ημών και ημείς εσμέν τέκνα σου. Ορώμεν τον τόπον του σκηνώματος σου κενόν, αλλά και περιβεβλημένον υπό της αγάπης ημών και λελουμένον υπό των δακρύων ημών. Ελθέ η παραμυθία, ο αλείπτης και ο προνοητής ημών.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του ζώντος, πρεσβείαις της Υπεραγίας Μητρός Σου και ικεσίαις του αγίου Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου, πράυνον της ψυχής ημών το άλγος, απάλυνον ημών τον πόνον και πλήρωσον τον πόθον ημών ίνα ίδωμεν εκ νέου την ευλογούσαν δεξιάν του αγίου Σου, την φοβεράν τοις υπεναντίοις και ιλαράν τοις φίλοις αυτού.

   

Η λειψανοθήκη με τη δεξιά χείρα του Αγίου Πολυκάρπου, του Ιερομάρτυρος Επισκόπου Σμύρνης. Η λειψανοθήκη είναι η νέα (σύγχρονη). http://leipsanothiki.blogspot.be/Ότι Σου εστίν η δόξα και η τιμή και η προσκύνησις συν τω ανάρχω Σου Πατρί και τω Παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ Σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

Κυριακή 17 Μαρτίου, Ιερά Μονή Αμπελακιωτίσσης

Εκκλησιαστική Παρέμβαση Μάρτιος 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...